Cơ cấu tổ chức

  • Ban Giám đốc
  • Ban cố vấn
  • Phòng kinh doanh dự án
  • Phòng kỹ thuật
  • Phòng bảo hành, hỗ trợ dịch vụ
  • Phòng Tài chính – Kế toán
  • Phòng Tổ chức hành chính