Năng lực Công nghệ

Ngôn ngữ lập trình HTML/DHTML, Javascript, Perl, JSP, WML,XML/XSL, ASP.Net, PHP
Giao thức kết nối XML/ XSL, Soap.
Công cụ phát triển ứng dụng MS Visual Studio.Net, Zend, MOSS 2007/2010.
Webserver IIS 6.0/7.0, Silver Stream Application Server, MS Site Server, Websphere Application Server,  BEA Weblogic, Apache Webserver, iPlanet Application Server.
Hệ điều hành Windows Server 2x, Linux, Unix, Sun Solaris.
Hệ quản trị CSDL MS SQL Server 2x, Oracle 9i, 10g, 11g, MySQL, DB2, PostgreSQL
Kiến trúc phần mềm Web-based applications, client/server applications, Mobile applications