Năng lực Công nghệ

featured-1

Ngôn ngữ lập trình HTML/DHTML, Javascript, Perl, JSP, WML,XML/XSL, ASP.Net, PHP Giao thức kết nối XML/ XSL, Soap. Công cụ phát triển ứng dụng MS Visual Studio.Net, Zend, MOSS 2007/2010. Webserver IIS 6.0/7.0, Silver Stream Application Server, MS Site Server, Websphere Application Server,  BEA Weblogic, Apache Webserver, iPlanet Application Server. Hệ điều hành Windows Server […]