Thực hiện các dự án “Tăng cường tác động của Cải cách hành chính” do UNDP tài trợ

Untitled

UNDP là tổ chức phi chính phủ trực thuộc Liên hợp quốc hoạt động với mục tiêu viện trợ cho các quốc gia đang phát triển giải quyết các vấn đề như: Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ, Xoá đói giảm nghèo; Nâng cao vị thế của Phụ nữ; Môi trường, Biến đổi […]